Author Archive

Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân

Đề bài: Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn

Phân tích truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn

Phân tích truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân Bài

Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành

Đề bài: Phân tích tác phẩm Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung

Phân tích đoạn trích Hạnh phúc một tang gia trong Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng

Đề bài: Phân tích đoạn trích Hạnh phúc một tang gia trong Số Đỏ

Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu

Đề bài: Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn

Phân truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài Bài

Phân tích tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam

Đề bài: Phân tích tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam

Phân tích truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao

Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao Bài làm Phân

Phân tích tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

Đề bài: Phân tích tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân

Đề bài: Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Bài

Phân tích nhân vật ông Sáu truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Đề bài: Phân tích nhân vật ông Sáu truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn